Datamodelleren: Advanced Data Modelling

Total time
Starting date and place
Logo Adept Events
Provider rating: starstarstarstarstar_border 8 Adept Events has an average rating of 8 (out of 1 reviews)

Need more information? Get more details on the site of the provider.

Starting dates and places

Utrecht
27 Nov 2019 until 28 Nov 2019
check_circle Starting date guaranteed

Description

For Overview and Course description in English, please scroll down.

Na wat praktijkervaring opgedaan te hebben, krijgen datamodelleerders te maken met meer complexiteit. Het doorvoeren van complexe business rules, het verwerken van herhaalpatronen, het omgaan met bestaande databases of applicaties die onderdeel zijn van een standaardpakket (zoals SAP of Baan) en andere problemen die niet worden behandeld in introductiecursussen over datamodelleren. Deze intense, interactieve workshop leert u technieken om met deze situaties om te gaan, alsmede als methodes om de communicatie tussen datamodelleerders, bedrijfsanalisten, designers/developers, en andere materiedeskundigen te verbeteren. De ger…

Read the complete description

Frequently asked questions

There are no frequently asked questions yet. Send an Email to info@springest.com

Didn't find what you were looking for? See also: Business English, Databases, Hour of Code, Git, and iPad.

For Overview and Course description in English, please scroll down.

Na wat praktijkervaring opgedaan te hebben, krijgen datamodelleerders te maken met meer complexiteit. Het doorvoeren van complexe business rules, het verwerken van herhaalpatronen, het omgaan met bestaande databases of applicaties die onderdeel zijn van een standaardpakket (zoals SAP of Baan) en andere problemen die niet worden behandeld in introductiecursussen over datamodelleren. Deze intense, interactieve workshop leert u technieken om met deze situaties om te gaan, alsmede als methodes om de communicatie tussen datamodelleerders, bedrijfsanalisten, designers/developers, en andere materiedeskundigen te verbeteren. De gerenommeerde topspreker Alec Sharp staat garant voor een intensieve sessie volop tips en richtlijnen.

Er zijn ervaren datamodelleerders die het voor elkaar krijgen om accurate en stabiele modellen te ontwerpen die ook werkelijk gebruikt worden, vaak in non-typische situaties of stressvolle situaties. Zij krijgen dit voor elkaar zonder energie te verspillen, behouden de betrokkenheid en het respect van de materiedeskundigen en laten het nog makkelijk lijken ook. Andere modelleerders hebben misschien geweldige technische vaardigheden, maar ondervinden stroeve samenwerkingen met de inhoudelijke experts en ontwikkelaars die “het gewoon niet snappen” en moeten ontzet toekijken hoe hun modellen steeds weer moeten worden aangepast vanwege “nieuwe” requirements.

Wat is nu de sleutel tot succes? Magie? Geluk? Betere tools? Nee, het is het beschikken over een complete set van frameworks, methodes, technieken, scripts, heuristiek en andere tools en skills waar men over dient te beschikken om het proces gaande en alle partijen betrokken te houden, zelfs in moeilijke en complexe situaties. Dit is precies wat behandeld zal worden in deze intensieve, maar leuke tweedaagse workshop – specifieke, herhaaldelijk toepasbare technieken om uw modelleervaardigheden te verbeteren.

De workshop

De workshop Datamodelleren door Alec Sharp in oktober 2014 werd door de deelnemers overall gewaardeerd met cijfer 9,3. Inhoudelijk zelfs met een 9,6!

De belangrijkste thema’s van deze workshop zijn:

 1. De technische kant van datamodellering – beter worden in het modelleren van moeilijke, complexe situaties
 2. Datamodellen op nieuwe manieren ontwerpen en gebruiken en in combinatie met andere technieken
 3. De sociale kant van datamodellering – het verbeteren van processen en communicatievaardigheden.

Onderwerpen worden behandeld door het bespreken van het probleem, het analyseren van techieken, richtlijnen en voorbeelden, een korte opdracht, en worden afgesloten met een groepsoplossing en nabespreking. De kracht van deze workshop ligt in de balans tussen inhoudelijke kwesties en interactie binnen de groep. De workshop is recentelijk geheel herzien en behandelt juist die onderwerpen die gevorderde datamodelleerprofessionals hebben aangewezen als meest concreet en als nuttigst.

Leerdoelen

Na afloop van deze workshop zijn de deelnemers in staat om verschillende ‘serieuze uitdagingen’, zoals hieronder genoemd, te herkennen zodra deze zich voordoen bij hun datamodelleer opdrachten en die voortvarend en effectief op te lossen.

Overzicht van de belangrijkste onderwerpen

 • Opfrissing van de belangrijkste termen, concepten, conventies en structuren
 • Interessante structuren – generalisatie, recursie, en die twee gecombineerd
 • Voorbereiden en presenteren van een datamodel Review
 • Modelleren van Tijd, historie, en tijdsgebonden business rules
 • Regels voor relaties en associaties modelleren
 • Werken met complexe modellen
 • Entity-Relationship versus Dimensionaal – ’s werelds kortste cursus over dimensionaal modelleren.

Bestemd voor ú

De workshop is bedoeld voor gevorderde datamodelleerders, data-architecten, database-ontwerpers die hun vaardigheden willen verbeteren of aanscherpen. Ook voor business analisten, softwareontwikkelaars en iedereen die ervaring heeft met datamodelleren en de kennis en vaardigheden willen verbeteren.
Er is geen vooropleiding vereist, al is enige voorkennis over informatiesystemen en gerelateerde concepten aan te raden.

//

After gaining some practical experience, data modelers encounter situations such as the enforcement of complex business rules, handling recurring patterns, dealing with existing databases or packaged applications, and other issues not covered in introductory data modelling classes.  This intense, participative workshop provides approaches for many advanced data modelling situations, as well as techniques for improving communication between data modelers, business analysts, designer/developers, and subject matter experts.

There are experienced data modelers out there who somehow develop accurate and stable models that are actually used, often in non-typical or high-pressure situations. They get the job done without wasted effort, maintain the involvement and respect of the subject matter experts, and – worst of all! – make it look easy. Others modelers might have great technical skills, but fare poorly, maintaining tense relationships with content experts and developers who “just don’t get it,” and watching in dismay as their models are continually undone by “new” requirements.

What accounts for the difference? Magic? Luck? Better tools? No – it’s having a concrete set of frameworks, methods, techniques, scripts, heuristics, and other tools that they draw on to keep the process moving, with everyone engaged, even when complex, difficult situations are encountered.  And that’s what we’ll cover in this full, but fun, two-day workshop – specific, repeatable techniques that you can use to drive your data modelling skills to the next level.

The workshop

The Business-Oriented Data Modelling workshop by Alec Sharp in October of 2014 was evaluated by the attendees with an overall rating of 9.3. Content wise this workshop was rated 9.6!

Three main themes will be explored:

 1. The technical side of data modelling – getting better at modelling difficult, complex situations
 2. Developing and using data models in new ways, and in conjunction with other techniques
 3. The human side of data modelling – improving processes and communication skills

Topics will be covered with a discussion of the issue, a review of techniques, guidelines and examples, a brief workshop exercise, and a group solution and debriefing. The emphasis is on maximizing the delivery of content while keeping everyone engaged – the workshop has recently been extensively redesigned to focus on the topics that data modelling professionals have continually rated as the most concrete and useful.

Objectives

On workshop completion, participants will be able to spot various advanced situations (listed below in “Course Outline/Topics”) as they arise in their own modelling assignments, and deal with them efficiently and effectively.

Prerequisites

Practical experience with data modelling, for instance, attending our Data Modelling workshop by Alec and/or six months or more of applying the techniques.

Target Audience

Specialist data modelers, data architects, and DBAs who wish to hone their skills. Also business analysts, application developers, and anyone else with substantial data modelling experience who needs additional skills.

Course Topics

 • Level-setting on terms, concepts, conventions, and structures
 • Interesting structures –  generalisation and recursion
 • Preparing and delivering a data model review presentation
 • Modelling time, history, and time-dependent business rules
 • Modelling rules on relationships and associations
 • Working with higher-level models
 • Bridging the “E-R vs. Dimensional” divide – the world’s shortest course on dimensional modelling.

Course Description

The course starts at 09.30 am and ends at 5 pm. Registration commences at 08.30 am.

Course Topics

Level-setting on terms, concepts, conventions, and structures

• Conventions for the essential components: entities, relationships, attributes, and identifiers

• Effective naming and definition

• Basic attribute patterns – handling multi-valued, redundant, and constrained attributes

• More attribute patterns – non-atomic, semantically overloaded, and derived attributes

• Three attributes that always need a qualifier, and seven entity names to avoid

• E-R Diagramming – symbol sets and their problems,  rules for readability and comprehension

• Three types of data models before the physical database – contextual, conceptual, and logical

Interesting structures – Generalisation and recursion

• Generalisation (with and without subtyping) – when to use it, and when not to

• Guidelines for using recursive relationships

• Generalisation and recursion working hand-in-hand as a cure for literalism and difficult rules

• Recognizing lists, trees, and networks, and modelling them with recursive relationships

• Staying clear on generalisation vs. roles, states, and aggregation

• Dealing with reference data, the “types vs. instances” problem, and generic reference structures

• Vector modelling – entity or attribute?

Preparing and delivering a data model review presentation

• Context – your audience, and why the model matters to them

• It’s a story, not a data model! Building a storyboard

• Five key techniques for presenting data models or other technical subjects

• The mechanics of the data model review presentation

• A demonstration

Modelling time, history, and time-dependent business rules

• Historical vs. audit data, and when to show them on a data model

• “Do you need history?” – how to tell when your client is misleading you

• Four variations on capturing history in a data model

• Modelling time – special considerations for recording past, present, and future values

• Seven questions you should always ask when a date range appears

• Risk and compliance –  why we need “as-of reporting” and how to model data corrections

Modelling rules on relationships and associations

• Using multi-way associations to handle complex rules

• “Use your words” – how assertions, scenarios, and other techniques will improve your modelling

• Associative entities – circular relationships, shared parentage, and other issues

• Alternatives for modelling constraints across relationships

• Advanced normal forms – how to quickly recognize potential 4NF and 5NF issues

Working with higher-level models

• Contextual, conceptual, logical models – what they are, who they’re for, when we need them

• Definitions for each type of model, and common sources of confusion

• Avoiding the “deep dive into detail” – a three-phase method for data modelling

• How to start a large project with a contextual data model

• Guidelines for staying at the conceptual level, and how to tell when you’ve gone too far

Bridging the “E-R vs. Dimensional” divide – the world’s shortest course on dimensional modelling 

• The perils of dimensional modelling without understanding the underlying E-R model

• Spotting facts and dimensions – the relationship between dimensional models and E-R models

• Saving time – building a first-cut dimensional model from an ER model

There are no reviews yet.

Share your review

Do you have experience with this workshop? Submit your review and help other people make the right choice. As a thank you for your effort we will donate $1.- to Stichting Edukans.

There are no frequently asked questions yet. Send an Email to info@springest.com